您现在的位置是: 首页 > 录取信息 录取信息

数学答案高考答案陕西_数学高考试卷2021答案陕西

tamoadmin 2024-06-12 人已围观

简介1.2023高考数学什么时候出答案2.陕西2023高考用什么卷3.2023高考数学答案什么时候出来4.求2010年陕西高考试题及答案文字版5.高考数学什么时候出答案6.陕西省近年高考数学试题7.数学新高考一卷试题及答案20222023高考答案一般会在考后一周内公布。高考答案查询地点:1、人民网查询在进行高考官方答案查询中,可以在人民网进行查询,人民网是我国官方网站之一,但人民网有个限制,答案必须在

1.2023高考数学什么时候出答案

2.陕西2023高考用什么卷

3.2023高考数学答案什么时候出来

4.求2010年陕西高考试题及答案文字版

5.高考数学什么时候出答案

6.陕西省近年高考数学试题

7.数学新高考一卷试题及答案2022

数学答案高考答案陕西_数学高考试卷2021答案陕西

2023高考答案一般会在考后一周内公布。

高考答案查询地点:

1、人民网查询

在进行高考官方答案查询中,可以在人民网进行查询,人民网是我国官方网站之一,但人民网有个限制,答案必须在官方发布许可日期中才能发布,可能对于有些同学在高考完成后的时间不允许,也这也是最安全的查询方式之一。

2、各省考试院

在进行高考官方答案查询中,可以在各省考试院进行查询,在高考结束后,各省考试院都会进行官方公布高考答案,所以在各省考试院中进行查询高考答案是最迅速和有效的查询答案方式之一。

3、各省教育厅新闻发布会

在进行高考官方答案查询中,可以在各省教育厅新闻发布会上进行查询,在高考结束后,各省教育厅都会在开展新闻发布会,并在新闻发布会上公开公布高考答案等各项活动,所以可以关注各省教育厅新闻发布会,进行高考答案查询。

全国各省市高考用卷:

1、高考全国甲卷:(3+文科综合/理科综合)

使用省份:云南、四川、广西、贵州、西藏;高考试卷科目:语文、数学、外语、文综、理综。

2、高考全国乙卷:(3+文科综合/理科综合)

使用省份:山西、安徽、吉林、黑龙江、内蒙古、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆、江西、河南;高考试卷科目:语文、数学、外语、文综、理综。

3、新高考全国Ⅰ卷:(3+1+2/3+3)

使用省份:山东、广东、湖南、湖北、河北、江苏、福建、浙江;高考试卷科目:语文、数学、外语、物理、化学、生物、政治、历史、地理、信息技术等。

3、新高考全国Ⅱ卷:(3+1+2/3+3)

使用省份:辽宁、重庆、海南;高考试卷科目:语文、数学、外语、物理、化学、生物、政治、历史、地理等。

4、自主命题卷:(3+3)

使用省份:天津、上海、北京;高考试卷科目:语文、数学、外语、物理、化学、生物、政治、历史、地理等。

以上数据出自高考升学网。

2023高考数学什么时候出答案

2012年咸阳市高考模拟考试试题(二)

文科数学参考答案

一、选择题:(本大题共10小题,每小题5分,共50分)

题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

答案 D C D B A B D A B D

二、填空题(本大题共 小题,每小题 分,共 分)

11. 12. 13. 14. 60

15. A. ;     B. ;    C.

三、解答题(本大题共6小题,共75分.解答应写出文字说明,证明过程或演算步骤.)

16.解:(Ⅰ)所有可能结果为 .……6分

(Ⅱ)设两球编号之差的绝对值为 ,则 的值只能为1,包含(1,2),(2,3),(3,4),(4,5)四种结果,故所求的概率为

答:两球编号之差的绝对值小于2的概率为 . …………………………………………………12分

17.解:(Ⅰ) , …………………………………4分

………………………………………………………………………6分

(Ⅱ)在 中, , ,

……………………………………………………………9分

由正弦定理知: …………………………………………………………………10分

= ………………………………………………12分

18.解:(Ⅰ)若 ,则 不符合题意,∴ , …………………………………2分

当 时,由 得

∴ …………………………………………………… 6分

(Ⅱ)∵ …………………………………………………7分

∴ …………………………………………………9分

∴ = = ……12分

19.解:(Ⅰ)如图,连结 , 易知 是平行四边形

是 与 的交点, 是 的中点

又 是 的中点,

又 , .……6分

(Ⅱ) ………12分

20.解:(Ⅰ)设抛物线 ,则有 ,

据此验证 个点知(3, ),(4, 4)在抛物线上,易求 …………2分

设 : ,把点( 2,0),( , )代入得:

,解得 .∴ 方程为 ..…….…….….…….………5分

(Ⅱ)容易验证直线 的斜率不存在时,不满足题意 .….…….…….….…….…………6分

当直线 斜率存在时,假设存在直线 过抛物线焦点 ,设其方程为 ,与 的交点坐标为 .

由 消去 并整理得 ,

于是 , .① ….…….…….….…….………………8分

.

即 .② .…….…….….…….…………9分

由 ,即 ,得 (*).

将①、②代入(*)式,得 ,解得 ,

所以存在直线 满足条件,且 的方程为: 或 . ……12分

21.解(Ⅰ)

当 时, 当 时,

在 上单调递减,在 上单调递增,

有极小值为 ….…….…….….…….….…….…….….…………4分

(Ⅱ)当 时,令 则

当 时 , 在 上单调递减;

当 时 , 在 上单调递增.

.…….…….….…….….…….…….….…………7分

当 时,不等式 成立. .…….…….….…….….…….…….……9分

(Ⅲ)假设存在正实数 ,使 有最小值3,

……….…….….…….….…….…….………….…….….…10分

①当 时, 在 上单调递减,在 单调递增.

满足条件.

②当 ≥ 时, 在 上单调递减, (舍去),所以此时 无最小值. ……….…….….…….….…….…….………….……….………….….…13分

综上,存在实数 ,使得当 时, 有最小值3. …….……….……………14分

陕西2023高考用什么卷

2023高考试卷答案一般会在高考完的半个月进行公布

具体的以实时公布时间为准。非官方机构会及时公布各科目的高考答案,但不一定准确。

2023全国各省市高考都用什么卷

高考全国甲卷:(3+文科综合/理科综合);使用省份:云南、四川、广西、贵州、西藏

高考试卷科目:语文、数学、外语、文综、理综;高考全国乙卷:(3+文科综合/理科综合)

使用省份:山西、安徽、吉林、黑龙江、内蒙古、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆、江.西、河南

高考试卷科目:语文、数学、外语、文综、理综

新高考全国Ⅰ卷:(3+1+2/3+3)

使用省份:山东、广东、湖南、湖北、河北、江苏、福建、浙江

高考试卷科目:语文、数学、外语、物理、化学、生物、政治、历史、地理、信息技术等

新高考全国I卷:(3+1+2/3+3)

使用省份:辽宁、重庆、海南

高考试卷科目:语文、数学、外语、物理、化学、生物、政治、历史、地理等。

自主命题卷:(3+3)

使用省份:天津、上海、北京

高考试卷科目:语文、数学、外语、物理、化学、生物、政治、历史、地理等。

高考试卷为什么各省不一样

1、不同省份使用的教材存在差异

受限于历史原因,原先不同省份之间使用的高中教材,存在一些差异。

教材不一样,必然造成内容编排、知识要点存在差异,从出题角度来说,考察重点也会有所差异,所以使用同一张试卷考试,既不科学又不公平。

2、不同省份之间的教育水平存在差异

即使是使用全国卷的地区,国家也作了区分。高考是个选拔性考试,如何有效区分出不司层次的学生,让他们分别去到对应的高校,是必须考虑的。

2023高考数学答案什么时候出来

陕西2023高考将采用当年全国高考语数外三科试卷,即A卷、B卷、C卷中的一份作为本地试题。

一、陕西2023高考卷面及分值

1、高考科目:语文120分、数学120分、外语100分。每个科目均有A、B、C三个版本,每个版本试卷均包括选择题和非选择题两部分,其中选择题占总分比例为50%,非选择题占总分比例为50%。

2、选择题部分:均为单项选择题,每题4个选项,其中有一个正确答案。非选择题部分:包括填空题、应用题、简答题、论述题等不同种类的题型。不同科目的非选择题部分设置略有不同,但均要求考生具备相应的知识点和能力水平。

3、考试时间:语文、数学各150分钟,外语120分钟。考试地点:通常在各县区内设立考点,考点主要设在中学校园内或者公共场所(如会展中心、体育馆等)。

二、考试安排

1、高考期间,学校将暂停其他所有教育活动,以保障考生的正常考试和生活。考试前一天,学校将组织考生进行考场规则知识的培训和考务安排的讲解,确保考生能够熟悉考试流程和注意事项。

2、在考试过程中,学校将采取多项措施保障考试的公平、公正和安全。如对考场进行随机检查、禁止通信工具、安排巡视员等。

3、考试结束后,学校将统计、审核成绩,并按照相关规定发布成绩。同时,学校还将组织有关部门进行文件归档和备案工作,以保障高考秩序和成绩公平。

拓展知识——高考

1、高考是不同省份、不同地区之间相互独立的考试,但各地高考的考试内容和基本制度是较为一致的。除了必考科目之外,各省高考还会增设一些选考科目或者综合能力测试,以更全面地考察考生的知识和能力。

2、此外,高考还是普及高中教育、选拔人才、推动社会发展的重要手段之一,对于中国整个教育体系和人才发展也具有重要意义。

求2010年陕西高考试题及答案文字版

2023高考数学答案一般会在考后一周内公布。

一般情况下,高考答案一般会在考后一周内公布。高考结束后,非官方机构会及时公布各科目的高考答案,但不一定准确。而准确的官方高考答案要晚几天才会公布。

数学试卷做题技巧:

1、审题要慢、做题要快

审题非常关键,不管是简单题还是难题,都需要对题目要求有非常透彻的了解。并且,因为前三道大题是中低档的题目,所以应该尽快的准确完成,以拿出更多的时间来给后面的难题。因为只有前面有了保障,攻克后面高档题的时候才会有更多的信心,也才会更加放得开。

2、灵活处理、有所取舍

数学题需要一步一步的进行推导,在某一个环节当中出现意外很正常,在这个时候,不能死钻牛角尖,而是要灵活处理。比如,可以先从中间的问题做起,进一步开拓思路;将上一个问题的结论作为下一个问题的条件。

2023全国各省市高考考试用卷:

1、高考全国甲卷:(3+文科综合/理科综合)

使用省份:云南、四川、广西、贵州、西藏。

高考试卷科目:语文、数学、外语、文综、理综。

2、高考全国乙卷:(3+文科综合/理科综合)

使用省份:山西、安徽、吉林、黑龙江、内蒙古、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆、江西、河南。

高考试卷科目:语文、数学、外语、文综、理综。

3、新高考全国Ⅰ卷:(3+1+2/3+3)

使用省份:山东、广东、湖南、湖北、河北、江苏、福建、浙江。

高考试卷科目:语文、数学、外语、物理、化学、生物、政治、历史、地理、信息技术等。

4、新高考全国Ⅱ卷:(3+1+2/3+3)

使用省份:辽宁、重庆、海南。

高考试卷科目:语文、数学、外语、物理、化学、生物、政治、历史、地理等。

5、自主命题卷:(3+3)

使用省份:天津、上海、北京。

高考试卷科目:语文、数学、外语、物理、化学、生物、政治、历史、地理等。

以上数据出自于高三网。

高考数学什么时候出答案

2010年普通高等学校招生全国统一考试

语文(陕西卷)

第I卷 阅读题

甲 必考题

一、现代文阅读(9分,每小题3分)

阅读下面文字,完成1~3题。

“书”本是指文字符号,现在提到的“书”不是从文字符号讲,也不是从文字学“六书”来讲,而是从书法艺术讲。书法对中华民族有很深远的影响,“书”与“金”、“石”与“画”并称,在中国文化中占很重要的位置。书法是一种艺术,而且是广大人民喜闻乐见的艺术。中国的汉字刚一出现,写字的人就有“写得好看”的要求和欲望。如甲骨文就是如此,虽然字形繁难复杂,但是不论单个的字还是全篇的字,结构章法都要好看。可见,自从有写字的行动以来,就伴随着艺术的要求,美观的要求。

不论是秦隶还是汉隶,都是刚从篆书演变过来的,写起来单调而且费事。所以到了晋朝后,真书(又叫楷书、正书)开始出现并逐渐定型。真书虽然各家写法不同、风格不同,但字形的结构是一致的。在历史上篆书、隶书等使用的时间都不如真书时间长久,真书至今仍在运用,就是因为它字形比较固定,笔画转折自然,并且可以连写,多写一笔少写一笔也容易被人发现。真书写得萦连便是行书,再写得快一点就是草书。草书另一个来源是从汉朝的章草,就是用真书的笔法写草书,与用汉隶的笔法写章草不同,到东晋以后与真书变来的草书合流。

真书的书写很方便,所以千姿百态的作品不断涌现,艺术风格多样,出现了各种字体,比如颜体、柳体、欧体、褚体等。在这以前没有人专门写字并靠书法出名的,就连王羲之也不是专门写字的人,古代也没有“书法家”这个称呼。当时许多碑都是刻碑的工匠写的,到了唐朝开始文人写碑成风。唐太宗爱写字,写了《晋词铭》《温泉铭》两个碑,还把这两个碑的拓本送外国使臣。当时的文人和名臣如虞世南、欧阳询、褚遂良以及后来的颜真卿、柳公权等都写碑,这样书法的流派也逐渐增多,他们的碑帖一直流传至今。其实,今天看见的敦煌、吐鲁番等地出土的文书、写经等,其水平真有超过传世碑版的。唐朝一般人的文书里,也有书法比《晋词铭》|《温泉铭》好的,但是那些皇帝、大官写出来的就被人重视,许多无名书法家的作品就不为人所知了。

古代称好的书法作品为“法书”,是说这件作品足以为法,“书法”、“书道”、“书艺”是指书写的方法;现在合二为一了,一律叫做“书法”。书法在人们的生活中发挥着很大的作用,从书法作品、艺术装饰到书信往来都要用到书法,同时书法活动既可以培养艺术情操,又可以调心养气,收到健身的效果。北朝人曾经说过:“尺牍素书,千里面目”。看到一封来信,感到很亲切,如见其人。书法被人作为人的品格和形象的代表,自古以来就是这样。(摘编自启功《金石书画漫谈》)

1.下列关于“书”的表述,不符合原文意思的一项是

A.在汉语中,“书”既可以指文字符号,也可以是文字学的“六书”之“书”,本文则是从书法艺术上来讲,所谓“书”就是书法。

B.在甲骨文中,不论是单个的字还是全篇的字,结构章法都已经很好看了,可见汉字刚一出现,就有了“书”这一方面的要求。

C.在历史上,“书”与“金”、“石”与“画”并称,它们同样因为影响深远,而在中国文化中占很重要的位置。

D.真书书写方便,千姿百态的作品不断出现,形成颜体、柳体等不同的字体,这些字体是依据“书”的艺术风格划分出来的。

2.下列理解,不符合原文意思的一项是

A.真书写得萦连便是行书,行书再快一点就是草书,这是草书的一个来源。草书的另一个来源是章草,是用汉隶笔法写章草而形成的。

B.秦隶和汉隶都是从篆书演变过来的,写起来单调而且费事。于是到了晋朝后,真书应运而生,并且一直使用到今天。

C.在古代,起初没有专门写字并且因为书法而出名的人,直到唐朝文人写碑成为风气,欧阳询、颜真卿、柳公权等人由此成为书法家。

D.在古代“书法”是指书写的方法,“法书”是指好的书法作品,到现在则把这两者合而为一,都称为“书法”。

3.下列理解和分析,不符合原文内容的一项是

A.在字形的繁难复杂方面,秦隶和汉隶要超过真书,甲骨文又要超过秦隶和汉隶,可以说这是真书使用时间特别长久的根本原因。

B.古时候书法流派不多,当时甚至没有“书法家”这一称呼,而到唐代书法大盛,流派逐渐增多,看来书法的发展跟社会的崇尚有很大的关系。

C.中国人自古就把书法作为人的品格和形象的代表,所以北朝人所谓“尺牍素书,千里面目”,也就是今人所谓“见字如见其人”的意思。

D. 在唐代有些无名书法家的水平也很高,唐人碑版的书法其实并不代表当时的最高水平,只是因为它们是皇帝、大官所写,才为世人所推崇。

二、古代诗文阅读(36分)

(一)文言文阅读(19分)

阅读下面的文言文,完成4~7题。

花云,怀远人。貌伟而黑,骁勇绝伦。至正十三年杖剑谒太祖于临濠。奇其才,俾将兵略地,所至辄克。太祖将取滁州,率数骑前行,云从。猝遇贼数千,云翼太祖,拔剑跃马冲阵而进。贼惊曰:“此黑将军勇甚,不可当其锋。”兵至,遂克滁州。太祖渡江,云先济。既克太平,以忠勇宿卫左右。擢总管,徇镇江、丹阳、丹徒、金坛,皆克之。过马驮沙,剧盗数百遮道索战。云且行且斗三日夜,皆擒杀之。太祖立行枢密院于太平,擢云院判。命趋宁国,兵陷山泽中八日,群盗相结梗道。云操矛鼓噪出入,斩首千百计,身不中一矢。还驻太平,陈友谅以舟师来寇。云与元帅朱文逊结阵迎战,文逊战死。贼攻三日不得入,以巨舟乘涨,缘舟尾攀堞而上。城陷,贼缚云,云奋身大呼,缚尽裂,起夺守者刀,杀五六人,骂曰:“贼非吾主敌,盍趣降!”贼怒,碎其首,缚诸樯丛射之,骂贼不少变,至死声犹壮,年三十有九。太祖即吴王位,追封云东丘郡侯,立忠臣祠祀之。方战急,云妻郜祭家庙,挈三岁儿,泣语家人曰:“城破,吾夫必死,吾义不独存,然不可使花氏无后,若等善抚之。”云被执,郜赴水死。侍儿孙瘗毕,抱儿行,被掠至九江。孙夜投渔家,脱簪珥属养之。及汉兵败,孙复窃儿走渡江,遇偾军注夺舟弃江中,浮断木入苇洲,采莲实哺儿,七日不死。逾年达太祖所。孙抱儿拜泣,太祖亦泣,置儿膝上,曰:“将种也。”赐儿名炜。其五世孙请于世宗,赠郜贞烈夫人,孙安人,立祠致祭。(节选自《明史?花云传》)

注偾军:溃败的军队。

4.对下列句子中加点的词的解释,不正确的一项是(3分)

A.杖剑谒太祖于临濠 杖:拿着

B.猝遇贼数千,云翼太祖 翼:保护

C.贼非吾主敌,盍趣降 趣:归顺

D. 徇镇江、丹阳、丹徒、金坛 徇:掠取

5.以下各组句子中,全都表明花云艺高人胆大的一组是(3分)

①拔剑跃马冲阵而进 ②黑将军勇甚,不可当其锋

③斩首千百计,身不中一矢 ④贼缚云,云奋身大呼

⑤起夺守者刀,杀五六人 ⑥骂贼不少变,至死声犹壮

A.①②④ B.①③⑤

C.②③⑥ D.④⑤⑥

6.下列对原文有关内容的概括和分析,不正确的一项是(3分)

A.花云与贼寇奋力抗争,至死不屈。花云驻守太平时,陈友谅率水师攻破城池,元帅朱文逊战死,他被俘;花云临危不惧,在被杀的当口,仍高声痛骂贼寇。

B.花云勇猛超群他的才能深受太祖赏识。至正十三年他拜见太祖,曾在遇险时挺身而出使太祖免于难;此后又多次带兵打仗,建立显赫战功,得到太祖提拔。

C.花云的妻子决心为丈夫殉节。花云妻子看到战况紧急,知道丈夫生命危险,表示自己决不独活,将三岁的儿子托付给家中仆人;花云被服后,妻子没水而死。

D.花云的儿子花炜历尽艰辛后安全存活。花云妻子死后,侍儿抱起花炜逃命,被掠至九江,侍儿将他托养在渔家,后来又带他渡江,一年后才来到太祖身边。

7.把文中画横线的句子翻译成现代汉语。(10分)

(1) 贼攻三日不得入,以巨舟乘涨,缘舟尾攀堞而上。

(2)遇偾军夺舟弃江中,浮断木入苇洲,采莲实哺儿,七日不死。

(二)古代诗歌阅读(11分)

阅读下面这首乐府诗,完成8~9题。

雨雪曲 江总①

雨雪隔榆溪②,从军度陇西③。绕阵看狐迹,依山见马蹄。

天寒旗彩坏,地暗鼓声低。漫漫愁云起,苍苍别路迷。

注 ①江总(518~590):南朝陈文学家,字总持,济阳考城(今河南兰考)人。历仕梁、陈、隋三朝。②榆溪:指边塞。

③陇西:在今甘肃东部。

8.这首诗描写了什么样的环境?末句中的“别路”是什么意思?

9.诗人把“旗彩坏”、“鼓声低”分别接在“天寒”、“地暗”之后,这样写有什么好处?这首诗表现了戍卒什么样的情感?(6分)

(三)名篇名句默写(6分)

10.补写出下列名篇名句中的空缺部分。(6分)

(1)故木受绳则直, ,君子博学而日参省乎己, (《荀子?劝学》)

金就砺则利 则知明而行无过矣

(2)千里马常有, 。故虽有名马,祗辱于奴隶人之手, ,不以千里称也。 (韩愈《杂说(四)》)

而伯乐不常有 骈死于槽枥之间

(3)莫笑农家腊酒浑, 。山重水复疑无路, 。(陆游《游山西村》)

丰年留客足鸡豚 柳暗花明又一村

乙 选考题

三、文学类文本阅读(25分)

11.阅读下面的文字,完成(1)~(4)题。(25分)

保护人 法莫泊桑

玛兰做梦见也没想到会有这么好的官运!

有天早上,他从报上看到从前一位同学新近当了议员。玛兰重新成了他那位同学呼之即来、挥之即去的朋友。

不久议员摇身一变当了部长,半年后玛兰就被任命为行政法院参事。

起初,他简直有点飘飘然了。为了炫耀,他在大街上走来走去,仿佛别人只要一看见他,就能猜到他的身份。后来出于一种有权势而又有宽宏大量者的责任感,他油然萌生一股压抑不住要去保护别人的欲望。无论在哪里遇到熟人,他都高兴地迎上去,不等人家问,就连忙说:“您知道,我现在当参事了,很想为您出点力。如有用得着我的地方,请您甭客气,尽管吩咐好了。我在这个位置上,是有权力的。”

一有机会,他对任何人都主动给予无限慷慨的帮助。他每天都要给人写十封、二十封、五十封介绍信,他写给所有的官吏。他感到幸福,无比幸福。

一天早上,他准备去行政法院,屋外已经下雨了。

雨越下越大。他只好在一个房门口躲雨。那儿已有个老神父。在当参事前,他并不喜欢神父。自一位红衣主教在一件棘手的事情上客气地向他求教以后,他对他们也尊敬起来。他看看神父,关切地问:“请问您到那一区去?”

神父有点犹豫,过了一会儿才说:“我朝王宫方向去。”

“如果您愿意,神父,我可以和您合用我这把伞。我到行政法院去。我是那里的参事。”

神父抬起头,望望他:“多谢,我接受您这番好意。”

玛兰接着说:“您来巴黎多半是为散心吧。”

神父回答:“不,我有事。”

“哦!是件重要的事吗?如果您用得着我,尽管吩咐好了。”

神父好像挺为难。吞吞吐吐地说:“啊!是一件无关紧要的私事……一点小误会。您不会感兴趣的。是……是一件内部的……教会方面的事。”

“哎呀,这正属行政法院管。您尽管吩咐我好了。”

“先生,我也正要到行政法院去。您心肠真是太好了。我要去见勒尔佩、萨翁两位先生。说不定还得见珀蒂帕先生。”

“哎呀,他们都是我最好的朋友,刮刮叫的同事。我都恳切地去替您托托关系。包在我身上好了。”

神父嘟囔着说了许多感恩的话。

玛兰高兴极了。“哼!您可碰到了一个千载难逢的机会,神父。瞧吧,瞧吧,有了我,您的事情解决起来一定非常顺利。”

他们到了行政法院。玛兰把神父领进办公室,请他坐在火炉前面,然后伏案写到:“亲爱的同事:请允许我恳切地向您介绍德高望重的桑蒂尔神父,他有一件小事当面向您陈述,务请鼎立协助。”

他写了三封信,那受他保护的人接了信,千恩万谢地走了。

这一天平静地过去了。玛兰夜里睡得很好,第二天愉快地醒来,吩咐人送来报纸。他打开报纸念到:

有个桑蒂尔神父,被控告做过许多卑鄙龌龊的事……谁 知他找到一位叫玛兰的行政法院参事做他的热心辩护人,该参事居然大胆地替这个披着宗教外衣的罪犯,给自己的同事们写了最肯切的介绍信……我们提请部长注意该参事令人不能容忍的行为……

他一下就蹦起来去找珀蒂帕。

珀蒂帕对他他说:“唉!您简直疯了,居然把那老阴谋家介绍给我。”

他张皇失措地说:“别提了……您瞧……我上当了……他这人看上去那么老实……他耍了我……卑鄙可耻地耍了我。我求您,求您设法狠狠地惩办他一下,越狠越好。我要写信。请您告诉我要办他,得给谁写信?……对,找总主教!”

他突然坐下了,伏在珀蒂帕的桌子写道:“总主教大人:我荣幸的向阁下报告,最近有一个桑蒂尔神父欺我为人忠厚,用尽种种诡计和谎言陷害我。受他花言巧语哄骗,我竟至于……“

他把信封好,扭转头对同事说:“您看见了吧,亲爱的朋友,这对您也是个教训,千万别再替人写介绍信了。” (据郝运译文删改)

(1)下列对小说有关内容的分析和概括,最恰当的两项是(5分)

A.由于同学的帮助,玛兰才当上了行政法院参事。因此他无论在哪里遇到熟人,都主动 向对方提供帮助,这是他回报的方式。

B.在当参事前,玛兰并不喜欢神父,但是在一位红衣主教向他请教以后,“他对他们也尊敬起来”。这样描写达到了照应上文的目的。

C.玛兰被珀蒂帕训斥后,急于为自己辩解,并马上归罪于桑蒂尔神父。这足以看出他似乎很想保护别人,但实际上更关心自己的利益。

D.给总教主写信后,玛兰告诫同事要牢记自己的教训,“千万别再替人写介绍信了”。这表明他力图文过饰非,变被动为主动。

E.桑蒂尔神父起初并不想用“一件无关紧要的小事”麻烦玛兰,因此他回应玛兰的请求时吞吞吐吐,这种神情表现了他内心的犹豫。

(2)小说中的玛兰是一个什么样的形象?请简要分析。(6分)

(3)小说后半部分引用了报纸上的一段报道,作者这样写对情节安排有那些作用?(6分)

(4)这篇小说以“保护人”为题,有主题思想、人物塑造、情节结构等多方面的考虑,请选择一个方面,结合全文,陈述你的观点并作分析。(8分)

四、实用类文本阅读(25分)

12.阅读下面的文字,完成(1)~(4)题。(25分)

杂交水稻之父

1982年的一个秋日,马尼拉洛斯巴洛斯镇国际水稻研究所的学术报告厅里,正在举行国际水稻科技界的盛会座无虚席。会议开始,国际水稻研究所所长、印度农业部前部长斯瓦米纳森博士庄重地引领袁隆平走上主席台。这时,屏幕上赫然打出袁隆平的巨幅头像,下方是“杂交水稻之父袁隆平”一行特大黑体英文字。报告厅里顿时响起经久不息的掌声。

国际同行的推崇,确实使袁隆平感受到了心智与汗水的价值,以及来自光明正大的竞争对手的真诚友谊和温暖。想到国内学术界某些权威至今仍然把自己看作湘西泥巴地里滚出来的土老冒,把杂交水稻技术视为不值一提的雕虫小技,袁隆平内心不由得黯然掠过一丝淡淡的悲哀。

会后,袁隆平跟斯瓦米纳森博士开玩笑说:“您今天这样‘突然袭击’,大张旗鼓地‘贩卖’我,可真叫我有点措手不及呀。”“我就是特意要给您一个惊喜呀!”“可我1980年第一次应邀来合作研究时,您竟然给我定了个每月800美元的实习研究生工资!”袁隆平笑着说。那一次他曾向斯瓦米纳森提出严正抗议,准备拂袖而去。经斯瓦米纳森反复道歉,极力挽留,并把他重新定为特别研究员,每月工资提到1750美元,他才留了下来。

“哈哈,您还记得那件事哪!说实话,那时候我们看您在国内地位也很低似的,这里给您待遇太高,反而使我们丢份。加上那时我们毕竟还没有亲眼见过成功的三系配套杂交水稻,所以给您定工资估计为您在国内的10倍,想来您该可以接受。没想到您还很有气派!而第二年我们就看到中国政府给您颁发了科技特等发明奖,而且您的伟大成果也让我们亲眼看到了。所以我们后来一直为那件事感到惭愧。今天,也算是我们正式为您正名吧!”

“哈哈,原来阁下您也曾亲自参与歧视我的‘勾当’啊!坦率地说,我们在国内是从来不争经济利益的。可是,到了您这里,拿多少钱可就关系到中国科学家的尊严了,所以我一定要跟您‘斗争’到底啊。不过,中国有句老话,叫做‘不打不相识’。这就像我们国际科技界的朋友们,实际都是同一阵地上的竞争对手。但是也正因为在同一阵地上竞争,才有机会成为朋友啊!我和您一见面就 ‘打了一仗’,所以我们的友谊也将更加长久。是不是?”袁隆平说。

袁隆平发明的杂交水稻技术,使水稻平均亩产比原先增加20%以上。这项世界领先的科技成果,不仅有助于中国已占世界7%的耕地养活占世界22%的人口,而且惠及全世界。为此,他被美国科学院选聘为外籍院士,院长西瑟罗纳先生介绍袁隆平当选的理由是:“袁隆平先生发明杂交水稻技术,为全世界粮食安全做出了杰出贡献,增产的粮食每年为世界解决了7000万人的吃饭问题。”湖南郴州农民曹宏球说“邓小平送来了好政策,袁隆平送来了好种子”,他专门花钱雕了一尊汉白玉的袁隆平石像 供在家里。

袁隆平把他的研究生介绍到美国、澳大利亚等国攻读博士学位,这些研究生学成后都选择留在外国工作。有人便跟袁隆平开玩笑说:“您老人家送出的人才都飞了,您可是白费心血了!”袁隆平则认真地回答说:“你们不要见识短浅。中国杂交水稻事业的未来,需要大量超过袁隆平的人才。优秀的人才的成长需要广阔的自由天地,让他们通通窝到我的手下莱,受着我的思想束缚,而且我还无法给他们提供一流的研究条件。怎么能使他们成长为超过我的杰出学者呢?一旦祖国有条件充分发挥他们的作用,他们随时都会回来的。相反,如果他们回来而又无用武之地,那又叫人家回来干什么呢?”

(摘编自庄志霞《袁隆平传》)

(1)下列对传记有关内容的分析和概括,最恰当的两项是(5分)

A.斯瓦米纳森博士在他主持召开的一次国际水稻科技界会议上的隆重推介,使袁隆平作为世界著名水稻专家而广为人知。

B.袁隆平因为发明了具有国际领先水平的杂交水稻技术,为全世界粮食安全做出了杰出贡献,被美国科学院选聘为外籍院士。

C.湖南郴州农民曹宏球为了感谢袁隆平给他送来了好种子,专门花钱请人雕了一尊汉白玉的袁隆平石像供在家里。

D.袁隆平的研究生经他介绍到美国、澳大利亚等国攻读博士学位,为了成为超过老师的杰出学者,学成后都选择留在外国工作。

E.本文通过对“杂交水稻之父”袁隆平相关事迹的描述,表现了一位伟大的科学家的博大胸怀以及勇于探索、不计名利、无私奉献的精神。

(2)尽管被国际同行称为“杂交水稻之父”,袁隆平内心却“不由得黯然掠过一丝淡淡的悲哀”。这是为什么?请简要分析。(6分)

(3)有人说袁隆平送出的人才“都飞了”,他是“白费心血”,袁隆平却认为这种看法是“见识短浅”。为什么?请简要分析。(6分)

(4)袁隆平和斯瓦米纳森是同行,可他们一见面就为尊严“打了一仗”,最终又成为朋友,而且认为彼此的友谊“将更加长久”。请你就对“同行”、“尊严”、“友谊”三个方面的理解,任选一个方面,结合全文,谈谈你的看法。(8分)

第II卷 表达题

五、语言文字运用(20分)

13.下列各句中,加点的成语使用不恰当的一项是(3分)

A.有些人取得一点成绩,便 自命不凡,洋洋自得,尾巴都翘到天上去了,这样的人终究不会有大的作为。

B.看到果农家里汗牛充栋的黄灿灿的橙子,我深感欣慰,因为这说明我们开发的新品种产量高,品质好。

C.对那些少不更事的年轻人,我们不仅要多加指导,还要给他们更多的锻炼机会,使他们尽快地成熟起来。

D.开发商们对商品房面积的计算方式一直讳莫如深,由此导致的开发商与业主之间的经济纠纷经常发生。

14.下列各句中,没有语病的一句是(3分)

A.最近相关部门对两个小区的住房进行空气质量检测,结果有一半住房甲醛超标,而引发甲醛超标最主要的原因是居民不合适的装修造成的。

B.李先生认为服饰公司侵犯了自己的权利,将之诉至法院,要求停止伤害,并提出30000元人民币的经济索赔和2000元人民币的精神损害抚慰金。

C.长沙、株洲、湘潭城市群建设的启动,对道路、交通、媒体、通讯等行业提出了新的要求,与此相关,长沙商业圈无疑也将面对重新洗牌的机会。

D.国家质检总局提出,“十一五”期间要形成10个左右拥有自主知识产权、国际竞争力较强、知名度较高、在国际市场占有一定份额的世界级品牌。

15.依次填入下面一段文字横线处的语句,衔接最恰当的一组是(3分)

玉树藏族自治州 , , , ,

, ,玉树既是“三江源头”,也是“藏獒之乡”和“虫草之乡”。

①东南与四川省甘孜藏族自治州毗连

②是长江落差最大的标志点

③与海西蒙古族藏族自治州、果洛藏族自治州等地相通

④平均海拔4000米以上,最高点6621米

⑤位于青藏高原腹地,青海省南部

⑥气候高寒

A.②④⑥⑤①③ B.③①②⑤⑥④

C.⑤③①④②⑥ D.④⑥⑤①③②

16.下面是关于“感恩教育”的评论文章中的一段文字。请根据上下文,补写画线处的内容。要求紧扣主题,语意连贯,表达明确,每处不超过15个字。(5分)

近年来,不少学校开展的感恩教育活动都要求学生给父母洗一次脚。这引发了有关人士的质疑: ① ?中华民族是一个有着数千年文明史的伟大民族,知恩图报使我们的传统美德。 ② 无疑是正确的,但是,如果不考虑学生的年龄以及生理与心理的差异和特点,只是简单地采取③ ,恐怕不但达不到预期的教育效果,④ 。感恩教育是一项长期的工作,而且涉及到很多方面,它需要⑤ 。

17.仿照下面的示例,自选话题,另写三句话,要求内容贴切,句式与示例相同。(6分)

种子如果害怕埋没,那它永远不能发芽;

雏鹰如果害怕折翅,那它永远不能高飞;

钻石如果害怕琢磨,那它永远不能生辉。

六、写作(60分)

18.阅读下面的材料,根据要求写一篇不少于800字的文章。

有一种热带观赏鱼,在小鱼缸里不管养多长时间,也只能长到3寸来长。然而,将这种鱼放到大水池中,两个月就可以长到一尺长。

狼是一种有极强好奇心的动物,它们对周围的环境总是充满兴趣,不断体验,从而躲避危险,发现实物,顽强地生存下来。

心理学家罗森塔尔曾随机挑选出一些学生作为“最有前途者”,然后将名单交给班主任。由于老师对这些学生寄予了更大的期望,八个月后,他们的成绩明显提高。

以上现象启发人们认识到人才成长是有一定规律的。

要求选准角度,明确立意,自选文体,自拟标题;不要脱离材料内容及含义范围作文,不要套作,不得抄袭。

陕西省近年高考数学试题

一般情况下,高考一般考试时间为两天,高考数学答案一般会在高考完的半个月进行公布。?

2023高考试卷答案一般会在高考完的半个月进行公布,具体的以实时公布时间为准。非官方机构会及时公布各科目的高考答案,但不一定准确,建议考生耐心等待,不要过分焦虑。

等高考的所有科目全部考完后考完的半个月进行公布高考各科的原卷和答案,这样可以方便让刚刚参加完高考的考生进行估分。一般是各省的教育考试院在相应的网站上以文件或者的形式公布高考原卷。

2023年高考全国各省高考试卷一览:

一、全国甲卷:3+文科综合/理科综合

使用地区:云南、四川、广西、贵州、西藏(5省区)

试卷科目:语文、数学、外语、文综、理综

二、全国乙卷:3+文科综合/理科综合

使用地区:山西、安徽、吉林、黑龙江;内蒙古、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆、江西、河南(12省区)

试卷科目:语文、数学、外语、文综、理综

三、新高考全国Ⅰ卷:3+1+2/3+3

使用地区:山东、广东、湖南、湖北、河北、江苏、福建、浙江(8省)

试卷科目:语文、数学、外语、物理、化学、生物、政治、历史、地理、信息技术等。

四、新高考全国Ⅱ卷:3+1+2/3+3

使用地区:辽宁、重庆、海南(3省市)

试卷科目:语文、数学、外语、物理、化学、生物、政治、历史、地理等。

五、自主命题:天津卷、上海卷、北京卷(3+3)

使用地区:天津、上海、北京(3市)

试卷科目:语文、数学、外语、物理、化学、生物、政治、历史、地理等。

数学新高考一卷试题及答案2022

2008年的下载地址陕西高考数学卷 理科下载地址时间有限 只找了两个给你

祝好运

十年寒窗标记的生活刻度难以磨灭,伏案苦读也没法用一句“俱往矣”概括。下面是我为大家整理的2022年数学新高考一卷试题及答案,仅供参考,喜欢可以 收藏 分享一下哟!

数学新高考一卷试卷2022

2022数学新高考一卷答案

高中生的 学习 方法 与技巧

转变认识

高中阶段学习的内容较多,知识范畴扩大,要求也提高了许多。对于许多高中生,经常这科上去了,那科又下来了,某次考试有科不及格也是常有的事。所以,转变认识,

首先,要对此有客观的认识,要认识到问题的普遍性和不可避免性。既然是正常的就不要着急烦躁,但一定要用积极的思想研究问题,要用积极的态度面对问题,要用积极的行动解决问题。

其次,要在改进学习方法上下功夫。影响学习效果的原因是多方面的,除了客观原因外,学生是否从自身实际出发选用学习方法等都直接影响着学生的学习效果。有的同学也想改进方法,但总是感到时间不够,不舍得将宝贵的时间用在学习和改进学习方法上。而统统将时间投入到具体科目的学习上,殊不知这正是犯了一个极大的错误。这里介绍的良性循环学习法对高三年级的同学是一种简便易行立竿见影的 复习方法 。

再次,在掌握了适合自己的一套学习方法的同时,还要有一套可行的复习计划。剩下的时间毕竟是有限的,在这样的形势下,只有从战略的高度来制订计划多上求学网,处理问题才能决胜于千里之外,才能取得事半功倍的效果。

明确战略

明确战略就是从全局的角度来制订复习计划。从全部考试科目来看问题,而不是就一科论一科地看问题。战略高度就是每次考试结束后试卷发下来时,将各科存在的问题放在一起分成三类,对每一类问题制订出不同的策略。分类方法是:

第一类问题是会的却做错了的题。分明会做,反而做错了的;心知肚明是很有把握的题,却没做对;还有明明会又非常简单的题,却是落笔就错;确实会,答案就在嘴边盘旋,却在考场上怎么也回忆不起来了。有时一走出考场立即就想起来了;有时试卷发下来一看,都不太相信是自己答的,当时在考场上怎么会做成这个样子等等。这类问题是低级错误。出现这类问题是考试后最后悔的事情。所以一定要经常在求学网上练习。

第二类问题是模棱两可似是而非的问题。就是第一遍做对了,一改反而改错了,或第一遍做错了,后来又改对了,或回答不严密不完整的等等。这类问题是记忆的不准确,理解的不够透彻,应用的不够自如的问题。

第三类问题是不会的题。由于不会,因而答错了或蒙的。这是没记住不理解,更谈不上应用。

策略安排是:消灭第一类问题;攻克第二类问题;暂放第三类问题。有些同学对待三类问题的策略与此不同,方法有别,有人重点攻第三类问题;轻视第二类问题;忽略第一类问题。这套方案对于个别同学可能有效果,但对于绝大多数同学收效甚微,经常是事倍功半,不可取。还有一些同学是按科目找问题来解决问题。按科目找问题没错,重要的是将各科的问题集中到一起分类。就差这一步,效果就相去甚远。将问题分好类后,首先要消灭第一类问题。

数学新高考一卷试题及答案2022相关 文章 :

★ 2022新高考全国I卷数学卷试题及答案解析

★ 2022全国新高考Ⅰ卷文科数学试题及答案解析

★ 2022年新高考Ⅰ卷数学真题试卷及答案

★ 2022年全国一卷高考真题试卷试题

★ 2022年全国新高考1卷数学高考真题

★ 2022年北京高考数学试卷

★ 2022全国甲卷高考数学文科试卷及答案解析

★ 2022年全国新高考Ⅰ卷英语试题及答案最新

★ 2022高考北京卷数学真题及答案解析

★ 2022年高考数学全国乙卷(理科)试题答案(预测)

文章标签: # 高考 # 答案 # 数学